ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{x + 1}}{{ - 6}} = \frac{2}{3}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO