ADMICRO

Tìm x, y, z biết \(\frac{x}{{ - 2}} = \frac{y}{3} = \frac{z}{5};x + y + z = - 12.\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK