ADMICRO

Tìm x biết \( - \frac{7}{{19}}x = - \frac{{13}}{{24}}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO