ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{{ - 2}}{{15}} + \frac{{ - 4}}{{30}} \) ta được kết quả:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO