ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{3x}}{5} - 1 = \frac{1}{2}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO