ADMICRO

Phân tích đa thức sau thành nhân tử ta được:   \(x y − 3 x − 2 y + 6 \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO