ADMICRO

Cho x-y=5 và x2+y2=15. Giá trị của \(\begin{aligned} & x^{3}-y^{3} \end{aligned}\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO