ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{3}{4} = \frac{{4x - 2}}{8}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO