ADMICRO

Nghiệm của phương trình \( - 6x - 3 = 1 \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO