ADMICRO

Thực hiện phép tính: \(\frac{2}{3} - 4.\left( {\frac{1}{2} + \frac{3}{4}} \right)\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO