ADMICRO

Hình nào sau đây không phải là hình đa diện ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK