ADMICRO

Đâu là hàm số đồng biến trên đoạn [2;5]?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK