ADMICRO

Tìm x biết \((x - 1) + (x - 2) + \ldots + (x - 20) = - 610\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO