ADMICRO

Tính \(\frac{{ - 8}}{5}.\frac{{ - 3}}{4}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO