ADMICRO

Tìm x biết \(\frac{{11}}{{15}} - \left( {x - \frac{5}{7}} \right) = - \frac{2}{3}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO