ADMICRO

\({\left( { - 2{x^2}} \right)^4} \) bằng với:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO