ADMICRO

Tìm số tự nhiên x để A = 75 + 1003 + x chia hết cho 5

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK