ADMICRO

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK