ADMICRO

Cho \(({10^k} - 1) \vdots 19\) với k > 1. Khi đó M = 102k - 1 chia hết cho số nào dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK