ADMICRO

Cho (10k - 1) chia hết cho 19 với (k > 1. ) Khi đó M = 102k - 1 chia hết cho số nào dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK