ADMICRO

Nếu \(a \vdots 4 ; b \vdots 6\) thì

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO