ADMICRO

Nếu a  không chia hết cho 2  và b  chia hết cho 2  thì tổng a + b

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK