ADMICRO

Có bao nhiêu số tự nhiên n để \((2n + 5) \vdots n\) ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO