ADMICRO

Hệ QTCSDL trực tiếp thực hiện việc nào trong các việc được nêu dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO