ADMICRO

Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước Thiết kế:

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO