ADMICRO

Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO