ADMICRO

Câu nào sau đây về hoạt động của một hệ QTCSDL là sai ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO