Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: beard, bird, learn, turn

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án