ADMICRO

Choose the word that has different stress pattern from others. (majority / necessary  / presentation / facility)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO