RANDOM

Choose the word that has the underlined part different from others. (partner / magpie  / handkerchief / ancestor)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI