That house reminds me __________the one where I used to live. 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án