Local authorities have to learn to allocate resources____. 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án