ADMICRO

Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI
MGID
ADMICRO