RANDOM

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI