ADMICRO

Find the word which has a different sound in the part underlined

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI
MGID
ADMICRO