It was very kind__________you to lend me the money I needed. 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án