ADMICRO

Pick out the word that has the stress differently from that of the other words: 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI
MGID
ADMICRO