RANDOM

Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI