RANDOM

Choose the word that has different stress pattern from others. (ritual / propose / venture / wedding)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI