RANDOM

Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

VDO.AI