Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: mechanic, machinery, chemist, cholera

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án