Can you help me, please? I can't see the difference _________ these words. 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án