ADMICRO

Choose the best answer to complete each sentence: 

When . . .  .  .  to San Francisco?  – In 2010

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO