ADMICRO

Give the correct form of the words in brackets to complete the sentences.

Many schools use videos as a ……………………. aid .(TEACH)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO