ADMICRO

Choose the best option to complete the sentence  

I don’t know………….to buy for dinner.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK