ADMICRO

Choose the correct answer(s) to complete each of the following sentences. 

Six and three are………………… .

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO