ADMICRO

Cho hàm số

\(f\left( x \right) = \frac{{{x^2} - m}}{{x - 1}}\) (m khác 1)

Chọn câu trả lời đúng

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO