ADMICRO

Choose the best answer

Câu 21 : Mr Huy travels to work ________motobike

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 22 : Mr Phong ________his truck to our farm every day.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 23 : There _________ many flowers in this summer.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 24 : Hoa goes to school _________ bike.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 25 : I lives ________ 34 Le Loi street.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 26 : Which sports do you _____?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 27 : He sometimes fly _____ kite in the summer.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 28 : What ________ do you want? – Yellow.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 29 : It's cool in the _________.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 30 : Ho Chi Minh City is _______ than the capital.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 31 : Hoa and Hien ________ their grandfather and grandmother tomorrow.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 32 : ____ do you watch TV? Once a day.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 33 : Peter would like ______ fish.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 34 : He wants _______ apple.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 35 : There _____ two glasses of milk on the table.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 36 : My sister can _______ English songs.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 37 : How ______ juice do you want?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 38 : Nam and Minh _______ volleyball at the moment.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 39 : I like ______, so I bought a rope yesterday.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu 40 : Anna _______ to music every night.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK1 môn Tiếng Anh 6 Cánh diều năm 2021-2022

Trường THCS Trương Văn Bang

18/04/2024
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK