ADMICRO

Tìm x biết \(x - \frac{1}{2} = 1\frac{1}{3}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO