ADMICRO

Thực hiện phép tính \(-14 x y\left(x^{5} y-2 x y\right)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK